صدای صلح در شعر جنگ: تطبیق متن‌محور گزیده اشعار قیصر امین‌پور و ویلفرد اوون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زبان وادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی، گروه زبان وادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

 "شعر جنگ"قرن بیستم میلادی در بسیاری موارد صدای صلح را در بطن خویش دارد. اشعار قیصر امین پور (1386-1338)و ویلفرد اوون(1918-1898)شاعران جنگ شناخته شده این قرن برای مطالعه تطبیقی انتخاب شدند.مسئله این پژوهش توصیفی-تحلیلی بررسی وجودیاعدم وجود صدای صلح‌طلبی در اشعار جنگ در چارچوب ادبیات تطبیقی(مکتب آمریکایی)است.نخست نود و پنج سروده با مضمون جنگ از دو شاعربررسی، سپس سیزده شعر از هرکدام از آنها  برگزیده شد.انتخاب نهایی متمرکز بر مرتبط ترین اشعار با موضوع "صدای صلح"  گردید. چهارشعرتطبیق شده پژوهش نشان میدهند شاعران مذکور هردو در اشعار جنگی مورد بحث ندای صلح طلبی سر داده اند اما تفاوت در نوع بیان آنها مشهود است. به عبارت دیگر تحلیل اشعار ذکر شده نشان میدهد گویندگان در شعر  امین پور به صراحت و بی واسطه صدای  صلح طلبی خویش را درگوش مخاطبین طنین انداز می کنند.درحالیکه سخن گویان شعر اوون با به تصویر کشیدن وحشت جنگ وطرح آلام ناشی از آن صدای صلح‌طلب خودرا به شکل غیرمستقیم به ضمیر ناخودآگاه مخاطب انتقال می دهند. یافته‌های این جستار میتواند در بررسی ادبیات جنگ با تمرکز بر رویکرد تطبیقی  بخشهای ناگفته یا نهفته ای را آشکار سازد که در آثار منظوم یا منثور جنگ مستور مانده و نیاز به رونمایی دارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Voice of Peace in War Poetry: A Comparative Textual Study of Selected Poems by Gheysar Aminpour and Wilfred Owen

نویسندگان [English]

  • Masood Keshavarz 1
  • Habibollah Khezri Ghaheh 2
1 Assistant Professor, Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, Arak University, Arak, Iran
2 MA in English Literature, Department of English Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

War poetry of the 20th century in many cases implies a voice for peace. Gheysar Aminpour (1959-2007) and Wilfred Owen (1893-1918), famous war poets of this century, were selected for this comparative study, which using a descriptive analytical method focuses on the existence or non-existence of the voice of peace in the two poets' war poetry based on American School of comparative literature. To this end, ninety-five war poems of each poet were initially reviewed. Then, thirteen poems of each poet were chosen. Finally, four poems with the highest degree of relevance to the voice of peace were selected. The findings show that both poets call for peace in different ways. That is, lyric speakers in Aminpour directly call for peace while those of Owen, through depicting the calamities and horrors of war, indirectly address the unconscious of the readers. The findings of the research can be used in comparative studies with emphasis on hidden themes in war prose and poetry that should be unearthed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gheysar Aminpour
  • Wilfred Owen
  • war poetry
  • voice of peace
الف)منابع فارسی
- ابراهیمی دینانی، غلام حسین (1387). هرجا که سخن هست، جامعه هست. شکفتن در آتش: با خاطره شاعر حماسه‌ها و دریغ‌ها قیصر امین پور، به کوشش جواد محقق، تهران: هنر رسانه اردیبهشت.
- امین پور، قیصر (1379). تنفس صبح، تهران: انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
- امین پور، قیصر (1386). دستورزبان عشق، تهران: مروارید.
- امین پور، قیصر (1386). به قول پرستو، تهران:افق.
- امین پور، قیصر (1397). آینه‌های ناگهان، تهران:افق.
- امینی، اسماعیل(1387). «اعجاز ما همین است» در شکفتن در آتش: با خاطره شاعر حماسه‌ها و دریغ‌ها قیصر امین پور، به کوشش جواد محقق، تهران: هنر رسانه اردیبهشت، ص 23-22.
- بهره‌ور، مجید و مریم نیکخواه (1391).« جنگ و کودکی در آثار قیصر امین پور»، ادبیات پایداری، دوره سوم ، شماره پنجم، ص47-57.
- ترابی، ضیاءالدین (1387). «در تنفس صبح : نقد نخستین مجموعه شعر قیصر امین پور»، در شکفتن در آتش : با خاطره شاعر حماسه‌ها و دریغ‌ها قیصر امین­پور. به کوشش جواد محقق، تهران: هنر رسانه اردیبهشت، ص 98-81.
- جاوید شاد، مهدی و نعمتی زیارتی، امیرحسین (1398).«بررسی تطبیقی اشعار انگلیسی آغازین و پایانی جنگ جهانی اول بر اساس مفهوم هژمونی و ضد هژمونی». مطالعات تطبیقی، سال سیزدهم، شماره 52، ص 296-275.
- جاوید شاد، مهدی و برجساز، غفار (1396). «از ایده آلیسم تا رئالیسم: بررسی مقابله­ای شعر مقاومت انگلستان در دو مکتب جورجی و مدرنیسم». دو فصلنامه ادبیات دفاع مقدس، دانشگاه شاهد، دوره یکم، شماره یک، پاییز و زمستان 1396. ص43-54.
- حسینی ، حسن (1387). «شگرد و یا هوشیاری شاعرانه: توضیح چند شعر جنگ و دفاع مقدس قیصر»، در شکفتن در آتش: با خاطره شاعر حماسه‌ها و دریغ­ها قیصر امین پور، به کوشش جواد محقق، هنر رسانه اردیبهشت، ص 118-113.
- راکعی، فاطمه (1386). «متوکل و مردمی»، در رسم شقایق: سوگنامه قیصر امین­پور، تهران: سروش، ص 85-81.
- زرین­کمر، رضا و سیار، محمد مهدی (1399). «سه رویکرد به مسئله جنگ در اشعار قیصر امین پور»، ادبیات پایداری، دوره دوازده، شماره بیست و دو، ص 82-51.
- سعیدی کیاسری، هادی (1386). «نا آراسته به زیور‌های عاریت»، در رسم شقایق: سوگنامه قیصر امین پور، تهران: سروش، ص124-115.
- شالبافان،محمدرضا (1387). «برادر تنی شعر جنگ: نگاهی به اشعار دفاع مقدسی قیصر»، در شکفتن در آتش: با خاطره شاعر حماسه‌ها و دریغ­ها قیصر امین­پور، به کوشش جواد محقق، تهران: هنر رسانه اردیبهشت، ص 142-131.
- شکارسری ، حمیدرضا (1387). «در گرانیگاه تکنیک و اندیشه در شعر دفاع مقدسی قیصر»، در  شکفتن در آتش: با خاطره شاعر حماسه‌ها و دریغ­ها قیصر امین­پور، به کوشش جواد محقق، تهران: هنر رسانه اردیبهشت، ص 130-125.
- شمس آبادی، حسین و کارآمدف راضیه (1397). «بازتاب تصویر انسان آواره و کودک جنگ زده در شعر محمود درویش و قیصر امین پور»، ادبیات پایداری، دوره دهم، شماره هیجده، ص267-286.
- صداقت، پروین (1398). «بازنمایی جنگ و صلح در اشعار قیصر امین‌پور»، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور تهران.
- یوست، فرانسوا (1397). مقدمه بر در آمدی بر ادبیات تطبیقی، ترجمه علیرضا انوشروانی و همکاران، تهران: انشارات سمت.
ب. منابع انگلیسی
- Campbell, M. (2001). Poetry and War. In Neil Roberts(Ed.), A Companion to Twentieth- Century Poetry(pp.64-75). Blackwell Publishing.
- Dominguez, C. ,Haun Saussy & Dario Villanueva.(2015)Introducing Comparative Literature: New trends and applications, Routledge.
- Gifford, Henry(1969)Comparative Literature, London: Routledge &Kegan Paul.
- Jost, Francois.(1974). Introduction to Comparative Literature. New York:Pegasus.
- KarimAbadi, H. (2016). The function of imagery in selected war poems of Wilfred Owen and Qeysar Aminpour: A comparative study. Payame Noor University,Arak.
- Mc.Loughlin, K. (2009). War and words. In McLoughlin, K. (ed). The Cambridge Companion to War Writing, 15-25. Cambridge University Press.
- Ngide, G. E. (2016). A ‘war poet’ or a ‘poet at war’: Wilfred Owen and the pity of war. International Journal of Applied Linguistics & English Literature, 5(1), 170-177.
- Owen, W. (2013). The Complete Wilfred Owen, the collected poetic works. Bybliotech. Org.
- Sayakhan, N. I., & Jamal, K. (2017). The ugliness of war in the perspective of the speaking dead in the poems of Wilfred Owen and Sherko Bekas. International Journal of Humanities and Cultural Studies, 3(4) 252-258.
- Schilling, T. C. (2006). Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, and the Great War discourse on "Shell-Shock".
- Taghavipoor, S. (2018). Representation of war in the selected poetry of Wilfred Owen and Keith Castellain Douglas: A thematic study. Semnan University.