نویسنده = مصطفی پیرمرادیان
عملکرد حکومت محلی میسور در قبال دولت انگلیس و طرح اندیشه مقاومت و اتحاد اسلامی

دوره 6، شماره 4، مرداد 1402، صفحه 70-84

سیداحمد عقیلی؛ محمد مومیوند؛ مصطفی پیرمرادیان