کلیدواژه‌ها = ترکیب سپاه
بررسی ترکیب جمعیتی، ساختار سپاه و سلاح‌های سلجوقیان کرمان

دوره 6، شماره 4، مرداد 1402، صفحه 35-51

جمشید روستا؛ مقداد بذرکار