کلیدواژه‌ها = صفویّه
امتیازات و جایگاه نظامیان قزلباش در حکومت شاه اسماعیل اول صفوی

دوره 7، شماره 1، مهر 1402، صفحه 18-33

جهانبخش ثواقب؛ سروش آزادبخت؛ فریده مروتی