کلیدواژه‌ها = ‌ آسیب-های زیست محیطی
جنگ و آسیب‌های زیست محیطی آن در دوره صفویه

دوره 7، شماره 1، مهر 1402، صفحه 34-42

فرهاد صبوری فر؛ محمد حسن بیگی؛ مجید ویسمه