هرودوت و روایت جنگ ماراتن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ دانشگاه نجف آباد اصفهان

2 گروه تاریخ- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه اراک

چکیده

جنگ ماراتن، نخستین رویارویی مستقیم پارسیان و یونانیان در سال 490 پ. م. نقطۀ عطفی در مناسبات امپراتوری هخامنشی و دنیای یونانی بود. این جنگ، به مرور زمان، به جنگی حماسی در دفاع از آزادی یونان تبدیل شد. با وجود الهام‌بخش بودن این جنگ، به چگونگی روایت آن و برداشت مورّخان یونانی و مخاطبانشان از آن، کمتر پرداخته شده‌است. این نوشتار با روش تحلیل روایت، به دنبال پاسخ به این پرسش است که منابع یونانی، به ویژه هرودوت، براساس چه پیرنگی به روایت جنگ ماراتن و ذهنیّت مخاطبان یونانی خود پرداخته‌اند؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مهم­ترین راوی نبرد، هرودوت، با اینکه در قیاس با جنگ‌های خشایارشا، توجه کمتری به نبرد ماراتن نشان داده­، اما با قرار دادن آن در رشته جنگ­های پارسی، ماراتن را از یک سو، به نقطۀ پایانی شورش ایونی و از سوی دیگر، مقدمۀ جنگ­های خشایارشا تبدیل کرده­است. وی با این کار خواسته این باور را در ذهن مخاطب ایجاد کند که جنگ­های میان ایرانیان و یونانیان ریشه در چیرگی پارسیان بر ایونیان، همکاری خودکامگان ایونی با پارسیان و شورش ایونی داشت. از دید هرودوت، ماراتن نتیجۀ شورش ایونی و سالامیس نتیجۀ نبرد ماراتن بود؛ بنابراین، ماراتن حلقۀ پیونددهندۀ رشته جنگ­های پارسیان و یونانیان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Herodotus and the Narration of the Battle of Marathon

نویسندگان [English]

 • Narges Shahnazari 1
 • ali asghar mirzaei 2
1 Department of History, Azar University of Najafabad; Email: narges.shahnazari@gmail.com
2 histort department- humanities faculty- arak university
چکیده [English]

The Battle of Marathon, the first direct confrontation between the Persians and the Greeks in 490 BC, was a turning point in the relations between the Achaemenid Empire and the Greek world. Over time, this battle become an epic in defense of Greek freedom. However, less attention, despite the inspirational feature of the battle, has been paid to its narration and the perception of Greek historians and their audiences of it. This article seeks to answer the question of the motif the Greek sources, especially Herodotus, used in the narration of the Battle of Marathon and the subjectivity of their Greek audiences. Research findings show that Herodotus, the most important narrator of the battle, paid less attention to the Marathon than to the Xerxes wars, but by placing it in the field of Persian wars, on the one hand, he has made the Marathon the end point of the Ionian uprising and on the other hand, the introduction of the Xerxes wars, by which he has intended to make his audience believe that the catastrophic wars between the Persians and the Greeks were rooted in the Persians' overthrow of the Ionians, the collaboration of the Ionian tyrants with the Persians, and eventually the Ionian uprising. From Herodotus's point of view, the Marathon was the result of the Ionian uprising, and Salamis was the result of the Battle of Marathon. Thus, the Marathon was a link between the string of Persian and Greek wars.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Marathon
 • Herodotus
 • narrative
 • Persians
 • Ionian uprising
 1. آیسخولوس، پارسیان (1393) پارسیان، ترجمۀ عبدلله کوثری، تهران: نشر نی. 
 2. احمدی، بابک (1393)، رسالۀ تاریخ، جستاری در هرمنوتیک تاریخ، تهران: نشر مرکز.
 3. استرابو (1382)، جغرافیای استرابو، ترجمۀ همایون صنعتی‌زاده، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
  1. استنفورد، مایکل (1388)، درآمدی بر تاریخ­پژوهی، ترجمۀ مسعود صادقی، تهران: دانشگاه امام صادق و نشر سمت.
  2. اومستد. ا. ت (1384)، تاریخ شاهنشاهی هخامنشی، ترجمۀ محمدمقدم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
   1. ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا (1390)، «تحلیل محتوای کیفی»، نشریۀ علوم اجتماعی، شماره 6.
   2. بروسیوس، ماریا (1392)، ایران باستان (هخامنشیان - اشکانیان - ساسانیان)، ترجمۀ عیسی عبدی، تهران: نشر ماهی.
   3. بریان، پیر (1381)، امپراتوری هخامنشی از کوروش تا اسکندر، ج1، ترجمۀ ناهید فروغان، تهران: نشر اختران.
   4. ______ (1377)، تاریخ امپراتوری هخامنشیان از کوروش تا اسکندر، ج1، ترجمۀ مهدی سمسار، تهران: انتشارات زریاب.
    1. توسیدید (1377)، تاریخ جنگ پلوپونزی، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران: انتشارات خوارزمی.
    2. داندامایف، محمد. آ (1381)، تاریخ سیاسی هخامنشیان، ترجمۀ خشایار بهاری، تهران: نشر کارنگ.
    3. دی­اسکالا، اسپنسر (1387)، نقد تواریخ هرودوت (جنگ­های ایران و یونان)،ترجمۀ محمد بقائی (ماکان)، تهران: انتشارات یادآوران.
    4. رابرتز، جفری (1389)، تاریخ و روایت، ترجمۀ جلال فرزانه دهکردی، تهران: نشر دانشگاه امام صادق.
    5. ساروخانی، باقر (1393)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ج 1 و 2 (اصول و مبانی)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
    6. شیرازی­رومنان، حسن (1387)، «چیستی و چگونگی تحقیقات کیفی روش تحلیل گفتمان»، ماهنامه نگرش راهبردی،شمارۀ 93 و 94.
    7. کوک، جان­مانوئل (1388)، شاهنشاهی هخامنشی، ترجمۀ مرتضی ثاقب­فر، تهران: انتشارات ققنوس.
    8. محمدپور، احمد (1392)، روش تحقیق کیفی ضد روش، ج2، (مراحل و رویّه­های عملی در روش­شناسی کیفی)، تهران: انتشارات جامعه­شناسان.
    9. والزر، گرولد (1388)، امپریالیسم ایرانی و آزادی یونانی، تاریخ هخامنشیان، ج2، ترجمۀ مرتضی ثاقب­فر، تهران: توس.
    10. ویزه­هوفر، یوزف (1388) قبرس در دوران چیرگی ایرانیان، تاریخ هخامنشیان، ج2، ترجمۀ مرتضی ثاقب­فر، تهران: توس.
    11. هرودوت (1389)، تاریخ هرودوت، ترجمۀ مرتضی ثاقب­فر، ج 1 و 2، تهران: اساطیر.
    12. هیگ­نت، چارلز (1389)، لشکرکشی خشایارشا به یونان، ترجمۀ خشایار بهاری، تهران: نشر کارنگ.
    13. یونگ، پیتریولیوس (1386)، پادشاه پارسی داریوش یکم، ترجمۀ داود منشی­زاده، تهران: نشر ثالث.

 

23. Briant, Pierre. (2002), from Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire. Winona Lake, Ind.: Eisenbraun.

24. Burn, Andrew. Robert. (1962), Persia and Greeks, London: Edward Arnold.

25. Carey, Christopher. (2013), Marathon and the construction of the comic past, Marathon -2500 years Proceedings of the Marathon Conference  Ed Christopher Carey and Michael Edwards, The Institute of Classical Studies University of London.

26. Cawkwell, George. (2005), The Greek Wars: The Failure of Persia, New York: Oxford University Press. 

27. Cook, John Manuel. (1983), The Persian Empire, London: Chaucer press.

28. Davis, Paul K. (1999), 100 Decisive Battles,  London: Oxford University Press.

29. De Sanctis, Gaetano. (1932), Aristagoras di Mileto  in Problemi di Storia Antica, Bari: G. Laterza & figli.

30. Evans, J. A. S. (1993), Herodotus and the battle of Marathon, Hist. 42.

31. Flower, M. A. (1998), ‘Simonides, Ephorus, and Herodotus on the Battle of Thermopylae’, CQ 48. 365–79.

32. Georges, Pericles B. (2000), Persian Ionia under Darius: The Revolt                 Reconsidered. Published by: Franz Steiner Verlag, pp. 1-39.

33. Hammond, N. G. L. (1968), ‘The campaign and the battle of Marathon’, JHS 88.

34. Hignett, C. (1963), Xerxes’ Invasion of Greece, London: Oxford.

35. Holland, Tom, (2006), Persian fire: The First World Empire and the battle for the west. Published May 2nd by Double Day.

36. Krentz, Peter. (2010), The battle of Marathon, London: Yale University Press.

37. Lanning, Michael Lee. (2003), The Battle 100, The Stories Behind History's Most Influential Battles, Naperville, IL: Sourcebooks.

38. Larsen, J. A. O. (1932), Sparta and the Ionian Revolt: A Study of Spartan Foreign Policy and the Genesis of the Peloponnesian League Classical Philology, Vol. 27, No. 2, pp. 136-150.

39. Lazenby, John. Francis. (1993), The Defence of Greece, 490-479 B.C, Aris & Phillips – Warminister, England. 

40. Markantonatos, Andreas. (2013), Marathon-2500 years Proceedings of the Marathon Conference 2010, Ed Christopher Carey and Michael Edwards, The Institute of Classical Studies University of London 2013, 69-79.

41. McCulloch, H. Y. (1982), Herodotus, Marathon, and Athens, SO 57.

42. Pelling, Christopher. (2013), Herodotus’ Marathon, Marathon-2500 years Proceedings of the Marathon Conference 2010, Ed Christopher Carey and Michael Edwards, London, b23-35.

43. Petrovic, Andrej.  (2013), The battle of Marathon in pre-Herodotean sources: on Marathon verse-inscriptions (IG I 3 503/504; Seg Lvi 430), Marathon -2500 years Proceedings of the Marathon Conference 2010, Ed Christopher Carey and Michael Edwards, London: Oxford University press.

44. Pritchett, W. K. (1960), Marathon, University of California Publications in Classical Archaeology 4.2 Berkeley.

45. Rhodes, P. J. (2013), The battle of Marathon and modern scholarship, Marathon-2500 years Proceedings of the Marathon Conference 2010, Ed Christopher Carey and Michael Edwards, London.

46. Scott, Lionel. (2005), Historical commentary on Herodotus Book 6, Mnem. Supp. 268.

47. Tuplin, Cristopher. J. (2010), The Marathon campaign: in search of a Persian dimension. In K. Buraselis, & K. Meidani (Eds.), Marathon: Deme and Battle (pp. 251-274). Athens: Kardamitsa Publications.

48. Van der Veer, J. A. G. (1982), The battle of Marathon: a topographical survey, Mnemosyne, 35, 290-321.

49. Vanderpool, Eugene. (1966), A monument to the battle of Marathon’, Hesperia, 35, 93-106.

50. Watts, Christopher. (2012), Aristagoras Champion of Freedom: Assessing his Role in the Ionian Revolt, London: Birkbeck University.

51. Weir, William. (2001), 50 Battles that Changed the World: The Conflicts That Most Influenced the Course of History, Canada: The Career Press.