دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 11، اردیبهشت 1399 
هرودوت و روایت جنگ ماراتن

صفحه 139-160

10.52547/HSOW.4.1.139

نرگس شاه نظری؛ علی اصغر میرزایی