دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، شهریور 1399 
مجلس شورای اسلامی و مسئله حمله عراق به کویت (11مرداد 1369- 9 اسفند 1369)

صفحه 1-21

10.52547/HSOW.4.2.1

فاطمه امیری پری؛ علیرضا ملایی توانی؛ داریوش رحمانیان؛ حمید بصیرت منش