روایت پساساختارگرا از جنگ ویتنام با نگاهی به سه گانه استون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

چکیده

جنگ‌ ویتنام یکی از مهم­ترین حوادث دوران نظام دوقطبی است که تأثیرات گسترده‌ای بر طرفینِ درگیری گذاشت. این جنگِ فرسایشی نه‌تنها منجر به شکل‌گیری واکنش‌های بین‌المللی شد، بلکه موجب التهاب در فضای سیاسیِ داخلیِ کشورها، به‌ویژه ایالات‌ متحده گردید. در این جنگ، برای اولین بار، تصاویری باورنکردنی از خشونت عریان با استفاده از فنّاوری‌های نوین، زودتر از گزارش‌های مکتوبِ تهیه‌شده از خط مقدم جبهه، در سراسر جهان منتشر شد. انتشار این تصاویر، زمینۀ روایتی پساساختارگرا از این جنگ را فراهم نمود که یکی از آن‌ها را می‌توان در فیلم‌های سه‌گانۀ الیور استون مشاهده کرد. سؤال این است که روایت پساساختارگرا از جنگ ویتنام، حاوی چه مضامینی است و آیا می‌توان سه‌گانۀ استون را در این صورت‌بندی قرار داد؟ هدف این نوشتار، تحلیل جنگ ویتنام از منظر پساساختارگرایی با تأکید بر نظریّۀ بودریار و مفاهیم فراواقعیّت، وانمودگی، و انفجار درون­ریز و جستجوی آن در سه‌گانۀ استون است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Poststructuralist Account of the Vietnam War Looking at the Stone Trilogy

نویسنده [English]

 • Ebrahim Aghamohammadi
Assistant Professor, Department of History, Arak University; Email: eaghamohammadi@gmail.com
چکیده [English]

The Vietnam War is one of the most important events of the bipolar era, which had a profound impact on both sides of the conflict. This war of attrition not only provoked international reactions, but also inflamed the domestic political climate of countries, especially the United States. In this war, for the first time, incredible images of naked violence using new technologies from the front lines were published around the world earlier than written reports. The release of these images set the stage for a poststructuralist account of the war, one of which can be seen in Oliver Stone's trilogy. The question is what does the poststructuralist account of the Vietnam War contain, and can Stone's Trilogy be included in this formulation? The aim of this paper is to analyze the Vietnam War from the perspective of poststructuralism chiefly drawing on Baudrillard's theory and the concepts of hyper-reality, simulation, and implosion searching it in the Stone Trilogy. The results show that although the Stone Trilogy can be considered a poststructuralist account of the Vietnam War, it incorporates some structural elements from the US society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vietnam War
 • poststructuralism
 • Jean Baudrillard
 • USA
 • Soviet Union
 • Oliver Stone
 1. اوانز، برد (1396)، الیور استون: جنگ به روایت والت دیزنی، گفت­وگو با الیور استون در لس‌آنجلس ریویو آو بوکز. وب­سایت ترجمان:http://tarjomaan.com/interview/8437/
 2. بوذریدر، حسین (1397)، «سینمای جنگ: الیور استون و آسمان خونین یک جوخه»، دنیای فیلم، 30 مهر.
 3. پاینده، حسین (1392)، «انعکاس جنگ در رسانه­ها: رویکرد پسامدرن بودریار به تحلیل رسانه­ها»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال نهم، شمارۀ 33.
 4. دریدا، ژاک (1398)، نوشتار و تفاوت، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان. تهران: نشر نی.
 5. ضیمران، محمد (1393)، میشل فوکو: دانش و قدرت، تهران: شرکت نشر کتاب هرمس.
 6. موکرجی، سوبراجیت (1386)، خاطره نحس جوانی و جنگ، ترجمۀ وحید قادری، شهروند، شمارۀ 4.
 7. مروتی، سعید (1397)، «خاطرات یک کهنه سرباز»، همشهری، 15 اردیبهشت.
 8. مشیرزاده، حمیرا (1398)، تحول در نظریه­های روابط بین­الملل، تهران: انتشارات سمت.
 9. وب­سایت اسناد ما:  https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&doc=98#

10. وب­سایت امنیت جهانی: https://www.globalsecurity.org/military/ops/vietnam2-domino-theory.htm

11. Baudrillard. Jean (1983b), In the Shadow of the Silent Majorities. Trans. Paul Foss, Paul Patton John Johnson. New York: Semiotext.

12. _____________ (1983a), Simulations. Trans. Paul Foss, Paul Patten and Philip Beitchman. New York: Semiotext.

13. _____________ (1988), America. Trans. Brian Singer. New York: Martin’s Press.

14. _____________ (1994a), Simulacra and Simulations. Trans. S. Faria and Ann Arbor. IM, University of Michigan Press.

15. _____________ (1994b), The Illusion of the End. Trans, Chris Turner. Cambridge, Polity Press.

16. Der Derian, James (1990), The (S) pace of International Relations: Simulation, Surveillance, and Speed. International Studies Quarterly, Volume 34, No3.

17. Hayslip, Le Ly (1993), Child of War, Woman of Peace.  Anchor: Reprint edition.

18. Klein, Bradley S.  (1990), How the West Was One: Representational Politics of NATO. International Studies Quarterly, Volume 34, Issue 3.

19. Lacouture, Jean,(2020) In: https://www.britannica.com/biography/Ho-Chi-Minh/The-Geneva-Accords-and-the-Second-Indochina-War

20. Moolakkattu, John S. (2011), Robert W. Cox and Critical Theory of International Relations. International Studies.

 1. 21.  Ray, Michael (2020), My Lai Massacre. https://www.britannica.com/event/My-Lai-Massacre.