بررسی مفهوم جنگ و جایگاه فضیلت قهرمانی در ایلیاد هومر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گرایش اندیشه‌‌های سیاسی)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

جنگ در سیستم اجتماعی جامعه هومری ارتباط تنگاتنگی با نقش،‌ مسئولیت و تعهدات جنگجو نزد خود و دیگران دارد؛ تا حدی که ننگ و افتخار، نام جاودان و شرم، وابسته به آرته و مهارت درونی فرد و دیدگاه جامعه به وظایف و مسئولیت‌‌های بیرونی او است. خاستگاه بروز جنگ ده‌‌ساله نیز با ربودن هلن توسط پاریس اتفاق می‌‌افتد که با بزرگ‌‌ترین لشگرکشی دریایی یونانیان به فرماندهی آگاممنون و جنگاوران آخایی انجام می‌‌شود. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه فضیلت قهرمانی در میدان جنگ است. هومر، در کتاب ایلیاد به شرح مبارزات و  قهرمانی‌‌های سلحشوران جنگجو بین تروآییان و آخایی‌‌ها می‌‌پردازد تا علاوه بر اهمیت عمل، الگویی برای فرهنگ والای جامعه بنیاد نهد. پرسش اصلی این است که مفهوم جنگ چه جایگاهی در فضیلت قهرمانی جامعه هومری دارد. مدعای نویسندگان بر این استوار است که فضیلت قهرمانی در جنگ، که مردان شکوه و افتخار را در آن به دست می‌‌آورند، به آگاثوس و آرته وابسته است. یافته‌‌ها که بر اساس روش توصیفی و تحلیلی نوشته‌ شده است، نشان می‌‌دهد که جامعه افتخار را در زندگی مادی (احترام) و دنیای پس از مرگ (نام جاودان)، نصیب قهرمانان خواهد نمود و گاهی نیز این موهبت از سوی خدایان به آن‌‌ها اهداء می‌‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Concept of War and the Place of Heroic Virtue in Homer's Iliad

نویسندگان [English]

 • Seyed Hashem Moniri 1
 • Seyyed Hossein Athari 2
 • Mehdi Najafzadeh 3
 • Rouhollah Eslami 4
1 Ph.D Candidate In Political Science (Political Thoughts), Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Sciences, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor In Political Science, Department of Political Sciences, Faculty of Law and Political Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Assistance Professor, Department of Political Sciences, Faculty of Law and Political Sciences Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

   War in the social system of Homeric society is closely related to the role, responsibility and obligations of the warrior towards himself and others, to the extent that disgrace and honor, eternal name and shame depend on arete and the inner skill of the individual and the society's view of his external duties and responsibilities. The origin of the ten-year war also happened with the abduction of Helen by Paris, which was carried out with the biggest naval raid of the Greeks under the command of Agamemnon and the presence of Achaean warriors. The purpose of this research is to examine the place of the virtue of heroism in the battlefield. In the book Iliad, Homer describes the struggles and heroics of the warriors between the Trojans and the Achaeans in order to establish a model for the high culture of society in addition to the importance of the action. The main question of this study concerns the place that the concept of war has in the heroic virtue of Homeric society. The authors claim that the virtue of heroism in war, in which men gain glory and honor, is contingent on agathos and arete. The findings of this descriptive and analytical research show that the society gives honor to the heroes in the material life (respect) and the world after death (eternal name), and sometimes this gift is given to them by the gods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iliad
 • war
 • arete
 • agathos
 • respect
 • آیسخولوس (1400). مجموعه آثار، ترجمه عبدالله کوثری، چاپ دهم، تهران: نی.
 • ابراهیمی، زانیار (1401). زئوس غریبه‌‌نواز: اودیسه به روایت هیوبرت دریفوس، تهران: هرمس.
 • احمدی، بابک (1395). ساختار تأویل و متن، چاپ هجدهم، تهران: مرکز.
 • ارسطو (1400). سیاست، ترجمه حمید عنایت، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • افلاطون (1380)، دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، جلد اول، چاپ سوم، تهران: خوارزمی.
 • امید، مسعود (1389). فرهنگ اصطلاحات فلسفی، تهران: شفیعی.
 • بشیریه، حسین (1401). آموزش دانش سیاسی: مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی، چاپ هجدهم، تهران: نگاه معاصر.
 • توکودیدس (1397). تاریخ جنگ پلوپونزی، ترجمه محمدحسن لطفی، چاپ دوم، تهران: خوارزمی.
 • حقیقت، سیدصادق؛ خورشیدی، مهدی؛ خورشیدی، محمد (1397). «خاستگاه قدرت در اندیشه سیاسی در غرب با تکیه‌بر ایلیاد هومر»، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ش 310-311، پاییز و زمستان 1397، صص 46-61.
 • رضایی‌‌راد، محمد (1400). انتقام دیونوسوس؛ خوانشی دولت‌‌شهری از تراژدی و کمدی یونانی. دفتر یکم: یک مقدمه‌‌ی انتقادی، تهران: نشر فنجان.
 • ساکسونهاوس، آرلین (1396). بیان آزاد و دموکراسی در آتن باستان، ترجمه نرگس تاجیک نشاطیه، تهران: نگاه معاصر.
 • طباطبایی، سیدجواد (1387). زوال اندیشه سیاسی در ایران: گفتار در مبانی نظری انحطاط ایران، چاپ هشتم، تهران: کویر.
 • عالم، عبدالرحمن (1401). بنیادهای علم سیاست، چاپ سی و پنجم، تهران: نی.
 • کوچش، زولتان (1398). استعاره: مقدمه‌‌ای کاربردی، ترجمه جهانشاه میرزابیگی، تهران: آگاه.
 • گاتری، ویلیام کیت چمبرز (1375)، تاریخ فلسفه یونان: سوفسطائیان (بخش نخست)، ویژگی‌‌های کلی، دیدگاه‌‌های سیاسی و اجتماعی، ترجمه مهدی قوام صفری، جلد دهم، تهران: فکر روز.
 • گمپرتس، تئودور (1375). متفکران یونانی، ترجمه محمدحسن لطفی، جلد سوم، تهران: خوارزمی.
 • لی، دیوید (1397). زبان‌‌شناسی شناختی: یک مقدمه، ترجمه جهانشاه میرزابیگی، تهران: آگاه.
 • لیکاف، جورج (1395). قلمرو تازه علوم‌‌شناختی: آنچه مقوله‌‌ها درباره ذهن فاش می‌‌کنند، ترجمه جهانشاه میرزابیگی، جلد اول، تهران: آگاه.
 • لیکاف، جورج؛ ترنر، مارک (1399). فراسوی عقل سرد، ترجمه مونا بابایی، تهران: نویسه پارسی.
 • لیکاف، جورج؛ جانسون، مارک (1400). استعاره‌‌هایی که با آن‌‌ها زندگی می‌‌کنیم؛ به پیوست مقاله نظریه معاصر استعاره، ترجمه جهانشاه میرزابیگی، چاپ چهارم، تهران: آگاه.
 • مک‌‌اینتایر، السدیر (1393). در پی فضیلت (تحقیقی در نظریه‌‌ی اخلاقی)، ترجمه حمید شهریاری و محمدعلی شمالی، چاپ دوم، تهران: سمت.
 • مکللند، جان (1401). تاریخ اندیشه‌‌های سیاسی غرب: از یونان باستان تا عصر روشنگری، ترجمه جهانگیر معینی علمداری، جلد اول، چاپ ششم، تهران: نی.
 • موفه [موف]، شانتال (1391). درباره امر سیاسی، ترجمه منصور انصاری، تهران: رخ‌‌داد نو.
 • نصراصفهانی، مریم (1400). انسان و خانه: زن، قلمرو عمومی و قلمرو خصوصی در یونان باستان، تهران: کرگدن.
 • هزیود (1399). تئوگونی هسیودس، ترجمه و شرح فریده فرنودفر، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • هومر(1393). ایلیاد و اودیسه، ترجمه سعید نفیسی، چاپ دوم، تهران: هرمس.
 • یگر، ورنر (1392). الهیات نخستین فیلسوفان یونان، ترجمه فریده فرنودفر، تهران: انتشارات حکمت.
 • یگر، ورنر (1393). پایدیا، ترجمه محمدحسن لطفی، جلد اول، چاپ دوم، تهران: خوارزمی.
 • Clarke, Michael (2004). "Manhood and Heroism", In: The Cambridge Companion to Homer. Edited by Robert Fowler. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Geeraerts, Dirk (2021). "Cognitive Semantics", In: The Routledge Handbook of Cognitive Linguistics. Edited by Xu Wen and John R. Taylor. NY: Routledge. Pp. 18-29.
 • Hammer, Dean (2002). The Iliad as Politics: The Performance of Political Thought. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
 • Hard, Robin (2020). The Routledge Handbook of Greek Mythology. Eighth Edition. London and New York: Routledge Taylor&Francis Group.
 • Herodotus (2010). The History. Translated by David Grene. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Hesiod (2010). Theogony and Works and Days. Translated by Catherine M. Schelegel and Henry Weinfield. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Hesiod (2017). Works and Days. Translated by A. E. Stallings. NY: Penguin Classics.
 • Kovecses, Zoltan (2017). "Conceptual Metaphor Theory", In: The Routledge Handbook of Metaphor and Language. Edited by Elena Semino and Zsofia Demjen. NY: Routledge. Pp. 13-27.
 • Lakoff, George (1993). "The Contemporary Theory of Metaphor", In: Metaphor and Thought. Edited by Andrew Ortony. Seconed Edition. Cambridge University Press. Pp. 202-251.
 • Morford, Mark P. O.; Lenardon, Robert J.; Sham, Michael (2014). Classical Mythology. Oxford: Oxford University Press.
 • Nagy, Gregory (2020). The Ancient Greek Hero in 24 Hours. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
 • Nünlist, René (2021). "The Human Condition According to the Similes in Homer's Iliad', Symbolae Osloesn, 94:1, 33-58, Doi: 10.1080/00397679.2020.1884383
 • Porter, James I (2021). Homer: The Very Idea. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Prior, William J (1991). Virtue and Knowledge: An Introduction to Ancient Greek Ethics. NY: Routledge.
 • Steen, Gerard (2017). "Identifying Metaphors in Language", In: The Routledge Handbook of Metaphor and Language. Edited by Elena Semino and Zsofia Demjen. NY: Routledge. Pp. 73-87.