دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 24، دی 1402، صفحه 1-97 
بررسی مفهوم جنگ و جایگاه فضیلت قهرمانی در ایلیاد هومر

صفحه 1-16

10.22034/hsow.2023.709711

سیدهاشم منیری؛ سیدحسین اطهری؛ مهدی نجف زاده؛ روح اله اسلامی