دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 25، اسفند 1402، صفحه 1-94 
راهبردهای نظامی پیامبر اکرم (ص) و تأثیر آن بر مناسبات سیاسی

صفحه 79-94

10.22034/hsow.2024.2013008.1509

عبد الخالق سعیدی ابواسحاقی؛ علی محمد میرجلیلی؛ یحیی میرحسینی