دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، زمستان 1399، صفحه 1-145 
2. الگوی بسیج منابع در جنگ‌های منجر به تشکیل حکومت صفوی

صفحه 23-46

10.29252/HSOW.4.4.23

ابوالفضل فتح‌آبادی؛ حسن سرایی؛ شهرام پازوکی؛ علی جنادله