نویسنده = فریده مروتی
امتیازات و جایگاه نظامیان قزلباش در حکومت شاه اسماعیل اول صفوی

دوره 7، شماره 1، مهر 1402، صفحه 18-33

جهانبخش ثواقب؛ سروش آزادبخت؛ فریده مروتی


نقش نظامیان قزلباش در جنگ‌ها و استقرار و تثبیت حکومت شاه اسماعیل اول صفوی

دوره 6، شماره 1، آبان 1401، صفحه 1-17

جهانبخش ثواقب؛ فریده مروتی؛ سروش آزادبخت