کلیدواژه‌ها = مدل ‌قیاسی
پارادایم‌های تبیین در مطالعات تاریخی جنگ

دوره 7، شماره 1، مهر 1402، صفحه 55-72

سعید موسوی سیانی