کلیدواژه‌ها = عثمانی
تحلیلی بر جنگ‌های صفوی و عثمانی در منطقۀ وان

دوره 6، شماره 3، اسفند 1401، صفحه 20-34

محسن بهرام نژاد


بررسی نقش حمزه‌آغا منگور در قیام شیخ ‌عبیدالله شمدینانی علیه قاجاریّه (1297 ق/ 1880 م)

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 49-77

10.52547/HSOW.4.1.49

فریده مروتی؛ جهانبخش ثواقب؛ محسن رحمتی؛ شهاب شهیدانی


نقش و جایگاه طوایف کرد در جنگ‌های شاه تهماسب صفوی با عثمانی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 67-90

محمدعلی رنجبر؛ عیسی شجاعی برجوئی