دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، تابستان 1400، صفحه 1-161 
1. نظام موازنه قوا در اروپا و تاثیر آن بر جنگ های ایران-روسیه

صفحه 1-27

10.29252/HSOW.5.2.1

ابراهیم آقا محمدی؛ علی باقری دولت آبادی؛ سجاد آبیاری


4. علل و پیامدهای قحطی کرمانشاهان در جنگ جهانی اول

صفحه 81-102

10.29252/HSOW.5.2.81

فریبرز منصوری؛ علیرضا علی صوفی؛ نظامعلی دهنوی؛ ثریا شهسواری