دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، بهار 1400، صفحه 1-119 
1. پارادایم تاریخ‌نگاری نظامیِ محمدجواد مشکور

صفحه 1-22

10.29252/HSOW.5.1.1

ابراهیم اصلانی؛ رضا محمدی؛ سعیده سلطانی مقدم