دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 15، اردیبهشت 1400، صفحه 1-119 
پارادایم تاریخ‌نگاری نظامیِ محمدجواد مشکور

صفحه 1-22

10.52547/HSOW.5.1.1

ابراهیم اصلانی؛ رضا محمدی؛ سعیده سلطانی مقدم