دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، شهریور 1400، صفحه 1-161 
علل و پیامدهای قحطی کرمانشاهان در جنگ جهانی اول

صفحه 81-102

10.52547/HSOW.5.2.81

فریبرز منصوری؛ علیرضا علی صوفی؛ نظامعلی دهنوی؛ ثریا شهسواری