دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، اردیبهشت 1398 
دفاع مقدس و قدرت جهانی (واکاوی سوابق نظری محققان روسی)

صفحه 139-162

محمد فرهادی؛ رسول یاحی؛ نوروز هاشم زهی؛ انسیه اصغری