دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 9، آبان 1398 
جایگاه مفهوم جنگ عادلانه در سیره نظامی صلاح الدین ایوبی

صفحه 1-22

فاطمه احمدوند؛ علیرضا اشتری تفرشی؛ سمیه آقامحمدی؛ حسن صیانتی