دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 9، پاییز 1398 
1. جایگاه مفهوم جنگ عادلانه در سیره نظامی صلاح الدین ایوبی

صفحه 1-22

10.29252/HSOW.3.3.1

فاطمه احمدوند؛ علیرضا اشتری تفرشی؛ سمیه آقامحمدی؛ حسن صیانتی