دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار 1398 
6. دفاع مقدس و قدرت جهانی (واکاوی سوابق نظری محققان روسی)

صفحه 139-162

10.29252/HSOW.3.1.139

محمد فرهادی؛ رسول یاحی؛ نوروز هاشم زهی؛ انسیه اصغری