دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 10، زمستان 1398 
1. منازعات عثمانی و صفوی در گیلان

صفحه 1-21

10.29252/HSOW.3.4.1

سید احمد رضا خضری؛ جمال موسوی؛ محمد محمودپور؛ سمانه خلیلی فر


3. انقلاب اکتبر و تقابل نیروهای انگلیسی با نیروی قزاق در شمال ایران

صفحه 47-65

10.29252/HSOW.3.4.47

عبدالرضا کیانی ده کیانی؛ محمد امیر شیخ نوری؛ محمد نائب پور؛ علیرضا علی صوفی


4. بررسی اهمیت و ویژگی های مهمترین قلعه های دوره صفویه

صفحه 67-90

10.29252/HSOW.3.4.67

عبدالله متولی؛ ابراهیم اصلانی؛ زهرا حفیظ اللهی