نویسنده = محمد حسن بیگی
جنگ و آسیب‌های زیست محیطی آن در دوره صفویه

دوره 7، شماره 1، مهر 1402، صفحه 34-42

فرهاد صبوری فر؛ محمد حسن بیگی؛ مجید ویسمه


جایگاه آیات قرآن در تحلیل فتوحات اعراب مسلمان در ایران

دوره 3، شماره 3، آبان 1398، صفحه 23-40

محمد حسن بیگی؛ رضا محمدی؛ علی زارعی


غزوه بدر در نگاه متفاوت قرآن و سیره‌نویسان

دوره 1، شماره 1، مهر 1395، صفحه 1-18

محمد حسن بیگی؛ عبدالواحد قادری