دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، بهمن 1397 
غزوه بنی قریظه و اعتبارسنجی گزارش‌های مشهور تاریخی درباره آن

صفحه 139-163

احمدرضا نوازنی؛ علی حسن بگی؛ علی رضا طبیبی؛ کیوان احسانی