دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 19، آبان 1401، صفحه 1-90