دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 20، دی 1401، صفحه 1-94